Ru
Русский

Historia TELS

Historia Grupy Spółek TELS

2001-2003: powstanie i początki działalności

Spółka TELS (T.E.L.S. Transeuropean Logistic Services Ltd.) powstała w 2001 roku w Londynie (Wielka Brytania) z inicjatywy zespołu wysokiej klasy fachowców w dziedzinie logistyki międzynarodowej w oparciu o białorusko-angielski kapitał.

W 2002 roku w Mińsku zostało otwarte Przedstawicielstwo „T.E.L.S. Transeuropean Logistic Services” na Białorusi i rozpoczęto działalność w zakresie organizacji przewozów importowych i eksportowych w relacji Europa-WNP transportem samochodowym. W celu zaoferowania Klientom możliwości przesyłek małych ilości towarów został stworzony Dział Ładunków Drobnicowych i zapoczątkowano tworzenie sieci magazynów konsolidacyjnych w Europie.

W celu podniesienia jakości usług transportowo-spedycyjnych na rynku Federacji Rosyjskiej został otwarty oddział Grupy TELS w Moskwie.

W trosce o swoich Klientów, od 2003 roku spółka TELS ubezpiecza swoją odpowiedzialność wobec Klientów w TT Club (Wielka Brytania) – towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych dla armatorów, administratorów portów morskich, firm transportowych, spedycyjnych i logistycznych.

2004-2005: doskonalenie standardów i jakości usług 

W 2004 roku Grupa TELS została pełnoprawnym członkiem FIATA (Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów) – jednej z najbardziej uznanych zawodowych federacji zrzeszających spedytorów, członkostwo w której potwierdza wysokie standardy jakości usług i daje szereg ułatwień w organizacji międzynarodowych przewozów ładunków różnymi rodzajami transportu.

W 2005 roku firma uzyskała certyfikat ISO 9001:2001 potwierdzający zgodność korporacyjnego systemu zarządzania jakością z wymaganiami międzynarodowych norm.

2006-2008: otwarcie nowych oddziałów Grupy TELS 

W celu zapewnienia profesjonalnej obsługi Klientom z regionu wschodnioeuropejskiego w 2006 roku otwarto oddział Grupy TELS w Warszawie.

W 2007 roku powstała filia transportowa Grupy TELS – TELS CARGO (Moskwa), dla której zostały zakupione własne samochody ciężarowe. Flota, która składa się wyłącznie z pojazdów spełniających wysokie normy ekologiczne, powierzona jest profesjonalnemu zespołowi kierowców międzynarodowych, posiadających uprawnienia do przewozu ładunków niebezpiecznych.

W tym okresie nieustannie poszerzał się zakres usług Grupy TELS – powstawały nowe działy zajmujące się organizacją transportów morskich, kolejowych i lotniczych. Spółka rozpoczęła realizowanie przewozów multimodalnych wszystkimi rodzajami transportu oraz przewozy kontenerowe.

W celu wzmocnienia obecności spółki na rynku Ukrainy został otwarty oddział Grupy TELS w Kijowie.

W tym samym roku spółki-córki Grupy TELS uzyskały certyfikat, potwierdzający funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z przepisami zawartymi w normie ISO 14001:2004, oraz certyfikat SQAS.

2009-2010: rozwój Grupy w warunkach światowego kryzysu 

Mimo kryzysowych tendencji (spadek na rynku przewozów międzynarodowych o 40%), w 2009 roku Grupa TELS zwiększyła ilość zleceń transportowych o 18%. Powstał Departament Ładunków Drobnicowych, poszerzono sieć magazynów konsolidacyjnych w Unii Europejskiej, zostały zakupione pojazdy małotonażowe. Znacząco poszerzyła się geografia oraz wachlarz usług w zakresie dostaw ładunków transportem lotniczym.

W 2010 roku firma pomyślnie przeszła audyt w celu uzyskania certyfikatu ISO 9001:2008. W celu udoskonalenia technologii planowania strategicznego oraz oceny wyników działalności struktura zarządzania firmy została wzbogacona o nowe narzędzia zarządzania. Rozpoczęto realizację projektu tworzenia Spółki Zarządzającej, mającej za zadanie zapewnienie efektywnego scentralizowanego zarządzania rosnącą globalną siecią oddziałów Grupy TELS. 

W 2017 roku Grupa TELS została certyfikowana zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015. Firma opracowała, wdrożyła i utrzymuje system zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015, jak również system zarządzania ekologicznego zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001:2015.

2011-2013: dalszy rozwój Grupy TELS oraz poszerzenie wachlarza usług 

W celu dalszego poszerzenia wachlarza usług dla Klientów europejskich w 2011 roku otwarty został oddział Grupy TELS w Pradze (Czechy).

Poszerzyła się geografia i zwiększył się wolumen przewozów ładunków drobnicowych z Unii Europejskiej do krajów WNP. Otwarto nowe linie dla konsolidacji i dostawy ładunków drobnicowych z każdego miejsca w Europie.

Centrum Szkoleń Korporacyjnych TELS, ciągle rozwijając działalność i doskonaląc poziom szkoleń dla kadry Grupy TELS, rozpoczął również regularne szkolenia dla pracowników kluczowych Klientów.

2014-2016: działalność spółki w nowych warunkach gospodarczo-politycznych

Pomimo rosnącego napięcia na świecie spowodowanego rozwojem globalnej recesji gospodarczej, pogorszeniem stosunków politycznych i handlowych między krajami spowodowanych sytuacją na Ukrainie, TELS kontynuuje strategię rozwoju.

W 2015 roku powiększa się biuro Grupy Kapitałowej TELS w Wielkiej Brytanii.

Flota pojazdów Grupy Kapitałowej TELS stale rośnie. Do końca 2016 r. flota liczyła już ponad 200 jednostek pojazdów ciężkich i lekkich.

2017-2019: rozwój zintegrowanej logistyki usługowej i przemysłowej

Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom swoich klientów TELS modernizuje swoją strukturę operacyjną i informacyjną w celu świadczenia szerokiego wachlarza usług, w tym:

obsługa magazynowa i znakowanie dużych partii towarów w trakcie transportu do krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej;

  • budowa przyspieszonych linii dostaw dla ładunków drobnicowych;
  • rozwój usług przewozu ładunków projektowych i ponadgabarytowych;
  • utworzenie wyspecjalizowanego działu transportu napojów alkoholowych;
  • rozszerzenie możliwości dostaw towarów dla przemysłu motoryzacyjnego;
  • rozwój usług spedycji kontenerowej z Chin wszystkimi rodzajami transportu;

i inne.

Dla zoptymalizowania schematów dostaw towarów z Unii Europejskiej, w Pradze (Czechy) zostaje otwarty oddział przewozów samochodowych TELS. Transport z rejestracją czeską pozwala nam sprostać rosnącym potrzebom klientów w zakresie dostaw towarów do / z Europy na tle zmniejszania limitów zezwoleń na przewozy międzynarodowe dla przewoźników z krajów WNP.

Flota własna TELS wzrosła do 350 jednostek ciężkich pojazdów. Tabor jest zdywersyfikowany, aby móc przewozić większe ilości ładunków, ładunki ponadgabarytowe i ciężkie.

2020: praca TELS w warunkach pandemii COVID-19

W 2020 roku trendy kryzysowe w gospodarce światowej znacznie się nasiliły na tle pandemii COVID-19. Na rynku usług transportowo-logistycznych powstała sytuacja „burzy idealnej”, która stymulowała rozwój trendów redukcji graczy na rynku TSL, wzrost konkurencji, rozwój spółdzielczości i kooperacji oraz wzmocnienie tendencji protekcjonistycznych na świecie.